OGÓLNE WARUNKI

SPRZEDAŻY I DOSTAW

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (dalej „OWSiD”) określają prawa i obowiązki stron umów dotyczących sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest Envicon Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, 94-103, ul. Elektronowa 5, NIP 7282837711, REGON 38331929, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000785704 dalej jako „Sprzedający”.

2. Niniejsze OWSiD stanowią integralną część umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym
a Kupującymi.

3. Postanowienia znajdujące się w umowie zawartej z Kontrahentem mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWSiD.

4. Wszelkie zmiany tych postanowień możliwe są tylko za porozumieniem obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W razie wystąpienia odmiennych postanowień potwierdzonych na piśmie - mają one pierwszeństwo przed niniejszymi OWSiD.

6. Niniejsze OWSiD dostępne są w siedzibie Sprzedającego, na stronie www.enviconpolska.com oraz mogą być przesyłane w formie elektronicznej zainteresowanej Stronie.

 

 

§2

DEFINICJE

 

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw określenia oznaczają:

 

1. Sprzedający - Envicon Polska Sp. z o.o., ul. Elektronowa 5, 94-103 Łódź, NIP 7282837711, REGON 383331929

2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna.

3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar lub usługę staje się wymagalna.

4. Towar, produkt – rzeczy ruchome, dobra i usługi, które są przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5. Zamówienie - oferta zakupu towarów i/lub usług złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów. 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem jeśli jakakolwiek część zamówienia ulega zmianie.

 

 

§3
ZAWARCIE UMOWY


1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w jego katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a mają charakter wyłącznie informacyjny. 
2. Sprzedający składa ofertę zainteresowanej Stronie w formie pisemnej (listownie bądź e-mailem).
3. Kupujący przed dokonaniem zakupu powinien szczegółowo zapoznać się 
z ofertą przedstawioną przez Sprzedającego i dołożyć wszelkiej staranności przy wyborze produktu. 

4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, lub listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. 
5.  Zamówienie złożone przez Kupującego powinno zawierać następujące dane: 
a. Nazwę Kupującego - wraz z wskazaniem dokładnego adresu, NIP-u, jeśli dotyczy
b. Określenie towaru nazwą handlową lub symbolami, 
c. Ilość zamówionego towaru 
d. Adres do odbioru bądź wysyłki wraz z danymi kontaktowymi do osoby, która będzie odbierała zamówienie.

6. W przypadku dokonania zakupu poprzez portal Allegro, umowa zostaje zawarta w momencie dokonania zakupu na tej platformie.
7. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko 
w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

8. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, powódź, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia wynikające 
z postanowień prawa energetycznego bądź inne postanowienia wynikające 
z uchwał ogłoszonych przez instytucje państwowe.

 

 

§4
CENA

 

1.  Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana w ofercie lub umowie sprzedaży.
2.  Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym 
z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT lub innego dokumentu sprzedaży. Termin ten winien być zgodny z warunkami oferty bądź umową sprzedaży chyba, że w trakcie realizacji zamówienia Strony ustaliły inaczej. 

3.  Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kontrahenta indywidualnie.
4.  Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego
w dokumencie sprzedaży lub w formie gotówki w wysokości ustalonej w ofercie lub umowie sprzedaży.

5. Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego bądź w momencie przyjęcia gotówki przez Sprzedającego. 
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny 
w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, itp.

7. Sprzedający dolicza do produktów i usług należny podatek od towarów i usług w wysokości oraz z zgodnie
z wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

8. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na dokumencie sprzedażowym upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów 
i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego bądź dokonania przedpłaty. 

9. W przypadku opóźnienia z zapłatą za towar bądź usługi Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności,
za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, 
o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.

10. Wniesienie reklamacji nie jest powodem do zwolnienia Kupującego z obowiązku dokonania płatności
za Produkty w ustalonym terminie.

 

 

§5
Dostawa

 

1. Termin dostawy określony jest w ofercie bądź potwierdzeniu zamówienia. 
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, straty lub szkody 
w dostawie wynikające z winy operatora logistycznego, Kupującego 
lub spowodowane przez siłę wyższą, rozumianej jako zbiór zdarzeń, zjawisk czy sytuacji wymienionych w §3 ust. 8.

3. Opóźnienie w dostawie może wystąpić również w przypadku:
a) Braku danych od Kupującego uniemożliwiających wykonanie dostawy
b) Opóźnienia w zapłacie przez Kupującego za zamówiony towar 
c) Wstrzymania dostawy z winy leżącej po stronie Kupującego

4. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nieprzyjęcia Produktów, Sprzedający
ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu 
i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co oznacza, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
6. W momencie wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego 
w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. 
W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący
na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

 

 

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA


1. Sprzedający udziela gwarancji na swoje towary i usługi. Okres trwania gwarancji ustalany jest indywidualnie podczas przygotowywania oferty bądź wzajemnego omówienia realizacji zamówienia jednak wynosi on zawsze nie mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia sprzedaży. 
2. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym Produkcie bądź jeśli Produkt nie spełnia swojej funkcji. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn,
w tym 
w szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania 
lub zastosowania Produktu, nieprawidłowych warunków użytkowania mimo zaleceń Sprzedającego, nieprawidłowego montażu lub konserwacji we własnym zakresie przez Kupującego, napraw lub ingerencji dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego 
lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta, działania siły wyższej.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.
4. Gwarancja nie obejmuje utraconych korzyści w związku z wadami Produktu 
ani zadośćuczynienia za szkody powstałe poza Produktem.

5. Czas trwania gwarancji ustaje w momencie dokonania przez Kupującego jakichkolwiek modyfikacji
w Produkcie, prób naprawy we własnym zakresie czy jakichkolwiek śladów ingerencji osób trzecich.

6. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie przeglądów serwisowych oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do danego urządzenia i w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

 

 

§7
DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ


1. Dokonując zamówienia Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w celu realizacji zamówienia i umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
3. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego,
ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić działalności lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.

 


§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
3. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych 
w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+48 516-946-461

biuro@enviconpolska.com

Elektronowa 5, 94-103 Łódź

Na skróty

O firmie

Dla Klienta

Obserwuj nas!

© Copyright 2023 Envicon Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

OWSiD

Ochrona danych osobowych

   Facebook

   Linkedin